ارتفاع دست انداز یا O.K.B (اکابه) پنجره

مطابق با بند 4-9-8-4 مبحث چهارم در صورتی که پنجره در فضایی نصب شود که کف آن فضا در ارتفاع بیش از 0.7متر از زمین یا فضای مجاور ارتفاع داشته باشد باید کف آن پنجره در ارتفاع حداقل 1.10متر احداث شده و یا دارای جان پناهی به ارتفاع حداقل 1.10متر از کف فضا باشد.

ارتفاع دست انداز یا O.K.B (اکابه) پنجره در صورت مشرفیت

مطابق با بند 4-9-8-6 مبحث چهارم در صورتی که امکان اشراف از معبر عمومی مجاور به داخل فضاهای اقامت در ساختمان وجود داشته باشد لازمست کف پنجره فضاهای اقامتی در بالاتر از ارتفاع دید عابران تعبیه گردد و یا از شیشه مشجر تا همان ارتفاع استفاده گردد.

حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد.

نماد دست انداز یا O.K.B (اکابه) پنجره در نقشه ها و پلان

برای نوشتن اندازه ی دست انداز روی پلان از علامت اختصاری (OKB)ستفاده می شود. برای پنجره هایی که موازی خط افق اند به صورت افقی و برای پنجره هایی که عمود بر خط افق اند به صورت عمودی نوشته می شود.