محاسبه مصالح

مقدار و میزان مصالح مصرفی در یک ساختمان برای همه اعضا و افراد درگیر آن پروژه اهمیت بسیار داشته و تخمین درست آن در کاهش هزینه های اضافه و زمان پروژه تاثیر بسیار داشته و دارد بنابراین ما در این قسمت سعی خواهیم کرد تا حد امکان جداولی را برای اینکه شما بتوانید خیلی سریع مقدار مصالح مورد نیاز خود را پیش بینی کنید قرار می دهیم . امیدواریم که بتوانیم کمکی در این امر به شما عزیزان برسانیم.