ضوابط طراحی پله

ضوابط طراحی راه پله ها

راه پله ها نقشی کلیدی در زیبایی پلان ساختمان و همچنین راحتی دسترسی ها داشته بنابراین رعایت ضوابط و معیارهای آن می تواند کمک شایانی در طراحی پلانی زیبا و سالم به معماران عزیز باشد . ما در این مطلب سعی کردین نکاتی در این ارتباط را به صورت ساده و کابردی برای شما عزیزان قرار دهیم.

۱- یکی از مهمترین ارکان پله ها کف پله و ارتفاع پله است . حداقل عمق کف پله ۲۸ سانتی متر و ارتفاع پله باید به میزانی باشد که مجموع اندازه کف پله و دو برابر ارتفاع آن بین ۶۳ تا ۶۴ سانتی متر باشد . برای راحتی کار جدول محاسبه ذهنی این کار را در زیر قرار داده ایم

۲-حداقل عرض مفید پله ها    10/1  و حداقل عرض پاگرد   40/2 می باشد

۳-حداقل عرض یا شعاع پارگرد مساوی عرض پله می باشد


۴- حداکثر تعداد پله های بین دو پاگرد باید ۱۲ پله باشد.


۵-حداکثر ارتفاع غیر سرگیر پله ها و پاگردهای آن در تمام مسیر ۲ متر و ۵ سانتی متر از لبه هر کف پله می باشد . 


۶-در ساختمانهای بالای ۴ طبقه حداقل یک پلکان عمومی باید تا سطح بام امتداد یابد مگر در بام هایی با شیب تندتر از ۳۳ درصد.


۷- دسترسی به بام در ساختمانهایی که بام آنها استفاده ای ندارند از طریق امکاناتی مانند نردبان مجاز است .