اجراء

تعهدات مجری ساختمان


1.    مجری نماینده فنی صاحب كار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمام مراحل كار به ناظر و دیگر مراجع كنترل ساختمان می باشد.
2.     مجری موظف است قرار دادهای ( شرایط عمومی و خصوصی ) و یكی از قراردادهای همسان ( با مصالح، بدون مصالح یا مدیریت پیمان ) را با صاحب كار منعقد نموده و شرح وظایف و مسئولتهای عمومی به شرح مواد 10،9،8 و 11 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را رعایت نماید.
3.    تكمیل دفتر چه اطلاعات ساختمان منظم به شناسنامه فنی و ملكی ساختمان و اخذ تائید یه های لازم از ناظران ذیربط جهت صدور شناسنامه فنی و ملكی و ارسال گزارشات بصورت مرحله ای به شهرداری/ شركت شهركهای صنعتی وسازمان نظام مهندسی استان.
4.     اجری موضوع قرار داد منطبق با اصول مهندسی و كیفیت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استاندارهای اعلام شده توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اخذ تائیدیه های مربوط به كنترل ساختمان در پایان هرمرحله از عملیات اجرائی از ناظران ذیربط.
5.    تحویل تمامی مدارك و مستندات فنی و ملكی ساختمان به صاحب كار پس از اتمام مراحل فوق.
6.     مجری موظف است از مهندسان و كاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و نیروهای ماهر دارای پروانه مهارت فنی در انجام كارها استفاده نماید.
7.    مدت و مبلغ اجرای ساختمان در قرار دادهای همسان مشخص گردیده است.

 

وظایف پیمانکار ساختمان:
مهمترین وظایف پیمانکار بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به صورت ذیل می باشد:صحت انجام کلیه عملیات ساختمانی

• رعایت مقررات ملی ساختمان

• رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی

• رعایت محتوای پروانه ساختمان

• رعایت نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمان

• رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی

• تهیه برنامه زمانبندی کارهای اجرایی هماهنگی با ناظر

• بررسی نقشه ها قبل از اجرا

• استفاده از مهندسان رشته های دیگرو اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای حسب مورد

• استفاده از مصالح مناسب بویژه مصالح دارای استاندارد اجباری

• تهیه نقشه هایی چون ساخت

• مسئولیت های ناشی از قراردادهای منعقده با اشخاص مختلف

• مسئولیت های ناشی از سایر قوانین از جمله قانون کار، تامین اجتماعی و قوانین وزارت کار