پاسیو و حیاط خلوت (patio) چیست ؟

حیاط‌ خلوت به فضاهای ‌غیرمسقف ‌یا با سقف ‌شفاف‌ ‌بیرون ‌ساختمان و پاسیو به همین فضا در داخل ساختمان که برای نورگیری و تهویه مورد استفاده قرار می گیرند ، گفته می شود
مطابق آیین نامه تفكیك آپارتمان ، پاسیو جزو زیر بنا  ولی حیاط خلوت جزو زیربنا محاسبه نمی شود.


 • پاسیو و نورگیر با مساحت كمتر از ۶ مترمربع جزو زیربنای مجاز محسوب می شود.
 • حیاط خلوت به مساحت حداقل ۱۲ مترمربع و عرض ۵۰/۲ متر جزو زیربنا محسوب نمی شود.

ضوابط نور گیری پاسیو و حیاط خلوت

 •  زمین های با مساحت كم تر از ۲۰۰ مترمربع
  حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی ۲۰۰ متر مربع برای فضاهای اصلی معادل ۶% مساحت   زمین و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامیست.
  ( به اطاق های خواب و هال و نشیمن و پذیرایی و ناهارخوری فضاهای اصلی میگویند.)
  حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی ۲۰۰ متر مربع برای فضا های فرعی معادل ۳٪ مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامی است
  ( به آشپزخانه و انباری فضای فرعی می گویند ).
 •  زمین های با مساحت بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع
  حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از ۲۰۰ متر مربع برای فضاهای اصلی (( به اطاق های خواب و هال و نشیمن و پذیرایی و ناهارخوری فضاهای اصلی میگویند) معادل ۱۲ متر مربع و حداقل بعد نورگیر ۳ متر الزامیست.

  * ضوابط بالا در صورتی برقرار می باشد كه ساختمان معمولی با ارتفاع حداكثر ۵ طبقه داشته باشیم.اگر ارتفاع ساختمان مورد بررسی  بیش از ۶ طبقه باشد
باید نورگیری اتاق ها بررسی و پیش بینی های مناسب  لحاظ گردد.

ضوابط طراحی پاسیو و حیاط خلوت مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

 •   در ســاختمانهای مسکونی در صورتی که سطوح ساخته نشده زمین برای مصارف ضروری دیگری مثل پارکینگ و رمپ (توقفگاه و شــیبراهه) منظور نشده باشد ،
  باید به صورت فضای سبز و آبنما و محل بازی بچه ها استفاده شود.
 •  حیاط خلوت واقع درســاختمان جنوبی باید با دیوار و نرده یا حصار فضای ســبز از معبرعمومی جدا گردد.
  در ساختمانهای جنوبی باید طبقات به حیاط اصلی دسترسی داشته باشند
  و کلیه سطوح و دیوارهای   جانبی حیاط نماسازی شود.
 • اگر پاسیو(حیاط محصور) با مصالح شفاف مسقف شود، پیش بینی بازشو های مناسب و کافی جهت تهویه طبیعی آن الزامی است.
 • کف تمامی حیاط های داخلی باید دارای شیب بندی مناسب و سیستم دفع آبهای سطحی باشــد.
  حیاط داخلی که برای تأمین نور و تهویه اتاق است نباید تا فضای توقفگاه پارکینگ ادامه یابد.
 •  ابعاد حیاط خلوت و نورگیر برای تأمین نور و تهویه فضاها باید داری مساحت ۱۲ متر مربع با حداقل ۳ متر عرض باشد.
 •  برای زمین های با مساحت بیشتر از ۲۰۰ متر مربع حیاط داخلی به اندازه حداقل ۶ درصد مساحت زمین الزامی است.
 • اگر حیاط خلوت برای تأمین نور آشپزخانه باشد باید حداقل ۶ متر مربع مساحت و حداقل ۲ متر عرض داشته باشد .
 • حداقل مســاحت حیاط داخلی برای زمینهای کمتر از ۲۰۰ متر مربع، به اندازه ۳ درصد مساحت زمین است .
 • حیاط محصور و گودال باغچه برای تأمین نور و تهویه باید حداقل ۹ متر مربع مســاحت وحداقل ۳ متر عرض داشته و نباید دارای سقف باشد.
 •  اگر دو واحد مجزا از یک حیــاط داخلی نور و تهویه میگیرند،
  فاصله دیوارهای پنجره های مقابل آنها از یکدیگر نباید کمتر از ۶ متر باشد.
  در مواردی که آشپزخانه و اتاق دو واحد مسکونی مستقل و یا آشپزخانه آنها ، از یک حیاط خلوت نور میگیرند،
  فاصله پنجره های مقابل آنها نبایستی کمتر از ۴ متر باشد.