نظارت

آیا وظایف مهندس ناظر ساختمان ، ساده است؟

برخی گمان می کنند، وظایف مهندس ناظر ساختمان ساده است. تنها وظیفه اش این است که بنای اجرا شده را با نقشه تطبیق دهد. اما وظایف مهندس ناظر ساختمان بسیار فراتر است. 

 • بسیار پیش می آید که در طراحی و ترسیم نقشه  اشتباهاتی رخ دهد.
 • شرایطی پیش می آید که نمی توان ساختمان را دقیقا مطابق نقشه ها اجرا کرد.
 • نکات بسیاری هستند که در نقشه های ساختمانی وجود ندارند.
 • حتی بعضی از جاها هست که ضوابط نیز، مسکوت مانده است.
  وظایف مهندس ناظر ساختمان چیست؟
   
  توانایی تحلیل نقشه ها
  آشنایی با نحوه گزارش نویسی و متون حقوقی
  آشنایی با قانون کار و روابط بین کارگران، پیمان کاران و کارفرمایان
  آشنایی با انواع خاک و شناسایی خاک های ناپایدار
  اجرای سازه نگهبان و مهار بندی دیواره های گودبرداری شده
  پیاده سازی نقشه
  کنترل اجرای صحیح سیستم های مقاوم جانبی ( دیوار برشی ها- بادبندها)
  کنترل ضوابط بتن ریزی
  الزام سازنده به انجام آزمایش بتن
  آشنایی با الزامات فضاهای داخلی ساختمان
  آشنایی ضوابط اجرای اتصالات
  آشنایی با اصول اجرای انواع سقف ها
  آشنایی با مصالح و روش های نوین اجرا
  تسلط بر ضوابط ساخت و ساز شهری ( طرح تفصیلی)
  آشنایی کامل با مسائل ایمنی
  کنترل رعایت مسائل زیست محیطی (مبحث ۱۹)
  کنترل اجرای صحیح تاسیسات ساختمان 
  داشتن مهارت های ارتباطی و شخصیت شناسی