سوالی كه برای بسياری از مهندسين طراح مطرح است اين است كه ما موقع اجرا در محل حضور نداريم و نمي دانيم كه مالك و مجري به چه صورت طرح را اجرا می كند(آيا در حين كار مي بايست بازديدي داشته باشيم؟) ؟طراح هاي چهارگانه چه طور مطمئن شوند كه مالك نقشه هاي يكسان را ثبت نموده و نقشه ها در سيكل تغييرات آيا باهم مطابقت دارند ؟نحوه جوابگويي به مالك براي مشكلات بعدي پس از صدور پروانه و مسئوليت ها به چه نحوي است ؟
پاسخ آن به صورت زير است تا كمي از بار حقوقي و مسوليتي سنگين طراحان كاسته شود؟

همچنين مالكين چه مدارك و مستنداتي را مي بايست از طراح تحويل بگيرند؟
در مطالب قبلي آموزش نقشه خواني موارد ذيل را خوانديم:

 1. ضرورت مهارت نقشه خواني ساختمان براي مهندسين ناظر ،طراح و مجري
 2. انواع نقشه هاي ساختماني و مراحل آن
 3. آشنايي با نقشه هاي معمار فاز يك و فاز دو و تشريح بخش هاي معماري
 4. گام هاي اصلي در نقشه هاي فاز دو معماري
 5. نكاتي كه طراحان معماري پروژه مي بايست در نظر داشته باشند
 6. برخي از ضوابط شهرداري براي طراحي معماري

در اين پست ادامه مطلب را براي شما شرح خواهيم داد.

آموزش نقشه‌خوانی سازه

 1. علایم اختصاری و مفاهیم مربوط به نیم رخهای ساختمانی
 2. مقطع فونداسيون گسترده
 3. بزرگنمایی پلان سازه نگهبان و شمع و نمای 3بعدی از سازه نگهبان
 4. جزئیات اتصال گیردار تیر به ستون
 5. اتصال پیچ
 6. اتصالات ستون به صفحه زیرستون

علایم اختصاری و مفاهیم مربوط به نیم رخ های ساختمانی


مقطع فونداسيون گسترده


بزرگنمایی پلان سازه نگهبان و شمع و نمای 3بعدی از سازه نگهبان

جزئیات اتصال گیردار تیر به ستون

اتصال پیچ


اتصالات ستون به صفحه زیرستون

 • چهار عدد بولت (Bolt )به قطر 28 ميليمتر و سوراخ های (Hole )بيسپليت با قطر 30 ميليمتر.
 • بيسپليت به ابعاد 500 در 500 ميليمتر و به ضخامت 20 ميليمتر.
 • چهار عدد سخت کننده مثلثي به ارتفاع و قاعده 150 ميليمتر و ضخامت 12 ميليمتر.
 • دو عدد پروفيل IPE180( فاصله آکس به آکس 15 سانتيمتر).
 • دو عدد سختکننده ذوزنقهاي به ضخامت 12 ميليمتر.
 • دو عدد نبشي 12 در 12 به ضخامت 12 ميليمتر و طول نبشي 14 سانتيمتر.

نقشه های سازه شامل چه مواردی می باشد؟

اين موارد كليات مي باشد و در صورت نياز با توجه به موقعيت و مشخصات پروژه ممكن است تغيير يابد.

نقشه های سازه بتنی شامل موارد زير می باشد

 1. توضیحات عمومی
 2. پلان قالب بندي فونداسيون
 3. پلان ميله گرد گذاری اصلی يا آرماتور گذاري سراسري فوقاني فونداسيون و خاموت ها و فواصل آنها
 4. پلان ميله گرد گذاری اصلی يا آرماتور گذاري سراسري تحتاني فونداسيون و خاموت ها و فواصل آنها
 5. پلان ميله گرد گذاری يا آرماتور گذاري تقويتي فوقاني فونداسيون و خاموت ها و فواصل آنها
 6. پلان ميله گرد گذاری يا آرماتور گذاري تقويتي تحتاني فونداسيون و خاموت ها و فواصل آنها
 7. نقشه جزئيات مقاطع فونداسيون و جزئيات قطع بتن


 1. توضیحات عمومی:
  شامل كليات،مشخصات مصالح بتن و آرماتور،قالب بندي،قالب برداري،توضيحات خصوصي پروژه

 2. پلان قالب بندي فونداسيون
 3. پلان ميله گرد گذاری اصلی يا آرماتور گذاري سراسري فوقاني فونداسيون و خاموت ها و فواصل آنها
 4. پلان ميله گرد گذاری اصلی يا آرماتور گذاري سراسري تحتاني فونداسيون و خاموت ها و فواصل آنها
 5. پلان ميله گرد گذاری يا آرماتور گذاري تقويتي فوقاني فونداسيون و خاموت ها و فواصل آنها
 6. پلان ميله گرد گذاری يا آرماتور گذاري تقويتي تحتاني فونداسيون و خاموت ها و فواصل آنها
 7. نقشه جزئيات مقاطع فونداسيون و جزئيات قطع بتن
  به طور مثال: در تيپ f1ميله گرد 16 با فاصله 15 سانتيمتر
  • ليستوفر فونداسيون بتن و ميله گرد
  • پلان جانمايي ديوارهاي برشي و حائل
  • مقاطع ديوارهاي برشي و حائل
  • نما و مقطع ديوارهاي برشي و حائل
  • ليستوفر ديوارهاي برشي
  • پلان  ستون گذاري ستون ها
  • پلان آکس بندی  و تیپ بندی ستون ها
  • پلان تیرریزی در ترازهاي زير زمين ،همكف و طبقات

 • نما و برش تیرها و مقاطع
 • نماي تيرهاي شيب دار رمپ
 • جزئیات اجرايي سقف
 • جزئیات اتصال دال پله به فونداسیون
 • جزئیات اجرای دیوار در قاب
 • پلان و دیتیل سازه نگهبان
 • مشخصات ستون ها
 • جزئيات اجرايي و برش پله
 • جزئیات تیرها
 • جزئیات اتصال تیر به تیر
 • نما و برش ستون ها
 • ليستوفر تيرها و ستون ها
 • جزئيات چاله آسانسور
 • نقشه جزئيات تيرچه ها
 • جدول تيرچه
 • جدول زمان قالب برداري
 • جدول الزامات بتن مسلح
 • جدول بتن مصرفي
 • جدول  طول همپوشاني ميلگرد
 • جدول طول مهار ميلگرد قلابدار و كمترين بعد ستون
 • جدول طول مهار ميلگرد مستقيم
 • فهرست صفحات نقشه
 • تايتل در تماي صفحات نقشه (شماره پرونده ،عنوان نقشه ،متراژ،نام مالك ، پلاك ثبتي و شماره شيت)

نقشه هاي سازه فلزي شامل موارد زير می باشد

 1. توضیحات عمومی:
  كليات،مشخصات مصالح بتن و آرماتور،توضيحات جوش كاري نفوذي ،توضيحات خصوصي پروژه
 2. پلان قالب بندي فونداسيون
 3. پلان ميله گرد گذاری اصلی يا آرماتور گذاري سراسري فوقاني فونداسيون و خاموت ها و فواصل آنها
 4. پلان ميله گرد گذاری اصلی يا آرماتور گذاري سراسري تحتاني فونداسيون و خاموت ها و فواصل آنها
 5. پلان ميله گرد گذاری يا آرماتور گذاري تقويتي فوقاني فونداسيون و خاموت ها و فواصل آنها
 6. پلان ميله گرد گذاری يا آرماتور گذاري تقويتي تحتاني فونداسيون و خاموت ها و فواصل آنها
 7. پلان جانمايي ديوارهاي برشي و حائل
 8. پلان موقعيت و تيپ بندي كف ستون هاوBASE PLATE
 9. جزئیات BASE PLATE
 10. جزئیات ستون ها
 11. جزئیات  وصله ستون ها
 12. نقشه جزئيات تيرريزي  پله هاي داخلي
 13. جزئيات اجرايي رمپ
 14. پلان تیرریزی
 15. جزئيات اتصالات صلب تير مورب به ستون
 16. جزئيات اتصالات مفصلي تير مورب به ستون
 17. جزئیات و  اتصال تیرچه ها و تير به تير
 18. پلان آرماتور گذاري ديوارها
 19. نقشه نعل درگاه ها (درب ها و پنجره ها)
 20. نقشه جزئيات خرپشته بام
 21. جزئیات اتصال دال پله به فونداسیون
 22. نقشه جزئيات مقاطع شناژها و فونداسيون
 23. پلان ستون گذاري و تيپ بندي ستون ها
 24. پلان موقعيت بادبندها
 25. جزئیات تفضيلي بادبندها
 26. جزئیات مقاطع  تیرها
 27. نقشه پوشش سقف ها در طبقات و تيرريزي آهن هاي اصلي و آهن هاي تودلي
 28. جزئيات ستون ها به صفحات كف ستون
 29. جزئيات ستون ها به بادبندها
 30. ليستوفر فونداسيون
 31. ليستوفر تيرها و ستون ها
 32. ليستوفر ديوار برشي
 33. در صورت وجود دیوار حائل و برشی ،ارائه جزئیات اتصال مناسب دیوار به ستون فلزی
 34. جزئیات اجرای دیوار در قاب
 35. پلان و دیتیل سازه نگهبان
 36. پلان آکس بندی ستون ها
 37. دیتیل چاله آسانسور
 38. فهرست صفحات نقشه
 39. مشخصات در تمامي صفحات نقشه (شماره پرونده ،عنوان نقشه ،متراژ،نام مالك ، پلاك ثبتي و شماره شيت)
 40. جدول تيرچه
 41. جدول بتن مصرفي
 42. جدول  طول همپوشاني ميلگرد


مدارك و فايل هايي مي بايست مهندس عمران(محاسب) براي محاسبات و سازه ساختمان تحويل نمايد

 1. نقشه هاي سازه به صورت خروجي فايل اتوكد dwg
 2. نقشه هاي چاپي سازه
 3. برگه مشخصات فنی ساختمان
 4. چک لیست زلزله
 5. چک لیست سازه نگهبان
 6. كاربرگ گودبرداري
 7. دفترچه محاسبات
 8. فایل ETABS(فایلDRIFT،فایل25%و50%در صورت وجود دیوار برشی و فایل تشدید یافته)
 9. فایل SAFE


نكاتی برای طراحان سازه

 1. عبارت “پيمانكار موظف است قبل از اجرا كليه نقشه هاي معماري و محاسبات و .. را با يكديگر تطبيق و در صورت وجود هرگونه اشكال نسبت به برطرف نمودن آن با هماهنگي مهندس ناظر يا محاسب اقدام نمايد.”در تمامي صفحات نقشه درج گردد .
 2. در صورتي كه نقشه ها نياز به بازبيني داشت و اين مورد بعد از صدور پروانه ساختماني انجام گردد مهندس ناظر مي بايست اين مورد را كتبا به محاسب اعلام نمايد و همچنين بعد از اصلاح آن كتبا از سمت محاسب به ناظر و مجري ابلاغ گردد و مالك را نيز در همان ابلاغيه ملزم به ثبت در سيستم شهرداري بنمايد.
 3. استفاده از چك ليست هاي طراحي سازه