تعريف سطح اشغال

 • سطح اشغال مساحت ساخته شده بنا در زمین و یا سطحی از قطعه زمین که به وسیله ساختمان اشغال شده  باشد و غالبا سطح اشغال از مساحت زمین كم تر است.
 • عبارتست از نسبت مساحت سطح مجاز احداث بنا به مساحت قطعه زمین که میزان آن با توجه به کاربری زمین مورد نظر متفاوت می باشد.

تعریف ضریب سطح اشغال

سطح اشغال شده در طبقه همکف یک ساختمان نسبت به کل مساحت زمین مورد نظر(طبق سند یا مساحت وضع موجود بشرطی که بدون کسر اصلاحی کمتر از سند مالکیت باشد).

تعریف تراكم

 • مجموع مساحت تمام طبقات تحت عنوان “تراكم ” خوانده می شود و عموما درصد آن بالاتر از 100 درصد می باشد.
 • مساحت مفید مسكونی یك بنا را می گویند .برای محاسبه مساحت هرواحد ،تمام فضاهای قابل استفاده و نیمی از مساحت
 • دیوارهای حائل واحد بدون پاسیو در نظر گرفته می شود .
 • تراکم ساختمانی عبارتند از نسبت سطح زیر بنای ساختمان (سطح ناخالص طبقات ) هر پلاک تقسیم بر کل مساحت زمین همان پلاک

مساحت قابل ساخت از زمین

مساحت قابل ساخت از زمین =مساحت زمین *سطح اشغال

مساحت كل قابل ساخت

مساحت كل قابل ساخت=مساحت زمین *تراكم

تعداد طبقات ساخت

تعداد طبقات ساخت=تراكم/سطح اشغال

برای مثال زمینی به طول 40 متر و عرض 12 متر در نظر می گیریم و برای این زمین سطح اشغال و تراكم را محاسبه می كنیم :

سطح اشغال: 60%

تراكم: 120%

مساحت زمین =12*40=480متر مربع

سطح اشغال :60/100*480=288مترمربع

تراكم :480*100/120=576مترمربع

تعداد طبقات ساخت =576/288=2طبقه

سطح زیر بنا

کلیه سطوح ساخته شده در تمام طبقات یک بنا اعم از بالاتر یا پایین تر از سطح زمین را سطح زیربنا گویند.

نكات مفهوم سطح اشغال و تراكم

 • زیربنای هر واحد از 1/2 میانه دیوار مشترك آن واحد یا واحدهای همسایه در نظر گرفته می شود .
 • پاسیوها و بام و راهرو و راه پله جز زیربنا نیستند.
 • مساحت قابل ساخت زمین كه طبق قوانین مكان یابی می شود .این مساحت جدید سطح اشغال می باشد .
 • زیربنا شامل تمام مساحت فضاهای مسكونی ،مشاعات ،زیرزمین و… می باشد .
 • مشاعات به صورت فضاهای مشترك بین واحدها همانند راه پله ،آسانسور،حیاط ،لابی ،راهروهاو… در نظر گرفته می شود.