پارکینگ

13 نکته کلیدی برای محاسبه و اجرا و نظارت شیب رمپ

/ramp-2

رمپ چیست؟رمپ (شیب راهه) سطح شیب داری است كه برای ارتباط دادن دو فضا غیر همسطح بكار می رود.


اصول طراحی رمپ

/ramp

رمپ چیست؟
رمپ به سطح شیبدار جهت اتصال مكان های دارای اختلاف سطح گفته می شود.