آپارتمان

دست انداز یا O.K.B (اکابه) پنجره و ضوابط آن

/post-27

دست انداز یا O.K.B (اکابه) پنجرهO.K.Bمخفف کلمات آلمانی ocoupenci kingstone benchmarkاز کف تمام شده اتاق تا کف پنجره، يعنی ارتفاع ديواری که از کف اتاق تا زير پنجره ساخته می شود.نوشته های مشابه


13 نکته کلیدی برای محاسبه و اجرا و نظارت شیب رمپ

/ramp-2

رمپ چیست؟رمپ (شیب راهه) سطح شیب داری است كه برای ارتباط دادن دو فضا غیر همسطح بكار می رود.