پنجره

دست انداز یا O.K.B (اکابه) پنجره و ضوابط آن

/post-27

دست انداز یا O.K.B (اکابه) پنجرهO.K.Bمخفف کلمات آلمانی ocoupenci kingstone benchmarkاز کف تمام شده اتاق تا کف پنجره، يعنی ارتفاع ديواری که از کف اتاق تا زير پنجره ساخته می شود.نوشته های مشابه