قالب بندی ستون

قالب بندی ستون و نکات کلیدی آن

/column

در قالب بندی ستون ها نصب قالب ها در موقعيت مسطحاتی خود است كه قبل از نصب قالب ابتدا ريسمان كشی كرده و بتن پاشنه يا رامكا به ارتفاع 10سانتيمتر ريخته می شود كه قالب به آن می چسبد .مساله مهم ديگر در قالب بندی ستون ها شاقول كردن قالب چه قبل از بتن ريزی و چه بعد از آن است، كه به كمك يك چوب به طول مشخص و يك ريسمان و وزنه يا آجر در انتهاي آن انجام مي گيرد كه بايد فاصله ريسمان از قالب همواره ثابت بماند.