ستون بتنی

حداقل ابعاد ستون بتنی و نکات کلیدی آن

/concrete-column

تیپ بندی اولیه ستون ها قبل از تیپ بندی تیرها انجام می گردد. در تیپ بندی اولیه عموما به دنبال تعیین ابعاد مقطع ستون ها بوده و تعیین تعداد و سایز آرماتورهای آن در تیپ بندی نهایی انجام می گردد.


قالب بندی ستون و نکات کلیدی آن

/column

در قالب بندی ستون ها نصب قالب ها در موقعيت مسطحاتی خود است كه قبل از نصب قالب ابتدا ريسمان كشی كرده و بتن پاشنه يا رامكا به ارتفاع 10سانتيمتر ريخته می شود كه قالب به آن می چسبد .مساله مهم ديگر در قالب بندی ستون ها شاقول كردن قالب چه قبل از بتن ريزی و چه بعد از آن است، كه به كمك يك چوب به طول مشخص و يك ريسمان و وزنه يا آجر در انتهاي آن انجام مي گيرد كه بايد فاصله ريسمان از قالب همواره ثابت بماند.