رمپ ساختمان

اصول طراحی رمپ

/ramp

رمپ چیست؟
رمپ به سطح شیبدار جهت اتصال مكان های دارای اختلاف سطح گفته می شود.