تراکم

تعريف و مفهوم سطح اشغال و تراكم

/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84

سطح اشغال مساحت ساخته شده بنا در زمین و یا سطحی از قطعه زمین که به وسیله ساختمان اشغال شده  باشد و غالبا سطح اشغال از مساحت زمین كم تر است.عبارتست از نسبت مساحت سطح مجاز احداث بنا به مساحت قطعه زمین که میزان آن با توجه به کاربری زمین مورد نظر متفاوت می باشد.